Klubben / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

HORSENS FILATELISTKLUB

stiftet 11. september 1911

____________________________________________________________________________________

§ 1.

Klubbens navn er HORSENS FILATELISTKLUB.
Den er stiftet den 11. september 1911 med hjemsted i Horsens.
Klubben er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (D.F.F.), der igen er tilsluttet Federation Internationale de Philatélia (F.I.P.).

§ 2.

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til frimærker og filateli samt at yde medlemmerne råd og vejledning, herunder bistand ved medlemmernes og deres efterladtes realisation af materiale.
Medlemsmøder med oplysende foredrag, fremlæg, salg og bytte, auktioner m.v. afholdes 2 gange om måneden i tiden 1. sept. til 30. april. Ved hvert mødes begyndelse udtrækkes to mødegevinster, en for alle fremmødte og en for de medlemmer der har medbragt materiale.

§ 3.

Anmodning om optagelse i klubben sendes til formanden, og alle frimærkesamlere over 18 år, som bestyrelsen kan godkende, optages som medlemmer. Deciderede frimærkehandlere kan optages, men ikke vælges til noget tillidshverv inden for klubben. Juniorsamlere over 12 år kan, når forholdene taler derfor, optages som medlemmer, men deltagelse i dubletcirkulationen kan dog først ske, når vedkommende er myndig.
Udmeldelse af klubben kan kun ske til kassereren og skal være denne i hænde senest 1. dec.
Et medlem, der i eller udenfor klubben viser sig uværdig til at fortsætte medlemsskabet, kan af klubbens bestyrelse ekskluderes ved meddelelse herom til det pågældende medlem ved anbefalet brev, der skal indeholde begrundelsen for udelukkelsen.
Medlemmet mister straks alle rettigheder i klubben, men bestyrelsens afgørelse kan indankes for medlemmerne ved næste ordinære generalforsamling.

§ 4.

Alle medlemmer med 25 års uafbrudt medlemsskab tildeles klubbens æresemblem. Emblemet kan efter bestyrelsens skøn tildeles også andre medlemmer for særlig fortjenstfuld virksomhed i klubben.
Medlemmer eller andre, der har gjort sig ganske særlig fortjent dertil ved en god indsats for filatelien og/eller klubben, kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.
Medlemmer med 50 års uafbrudt medlemsskab i klubben udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 5.

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemskontingentet for det kommende år.
Kontingentet for A-medlemmer indbefatter betaling for forbundets medlemsblad "Dansk Filatelistisk Tidsskrift" - DFT.
Medlemmer af en anden klub under D.F.F., der ikke ønsker to medlemsblade, kan optages som B-medlemmer og modtager ikke forbundsbladet.
Kontingentet, der erlægges helårsvis forud forfalder til betaling efter bestyrelsens bestemmelse, og skal betales senest 1 måned efter kassererens påkrav. Betales kontingentet ikke rettidigt og senest en måned efter klubbens særlige anmodning herom, ophører medlemsskabet uden yderligere varsel, men klubbens krav bortfalder ikke.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes i april måned og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse herom til medlemmerne.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen er, når det ikke drejer sig om klubbens opløsning, beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer og ledes i overensstemmelse med klubbens love af den af forsamlingen valgte dirigent.
Enhver beslutning er, når bortses fra ændring af vedtægterne eller klubbens opløsning, gyldig, når den opnår flertallet af de afgivne stemmer.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men skal, når et medlem forlanger det, ske skriftligt. Fuldmagter anerkendes ikke.
Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen og andre tillidshverv og ingen kan vælges uden at være til stede eller skriftligt til sekretæren, at have givet tilsagn om at lade sig vælge. Såfremt der ved valg til bestyrelse eller andre tillidshverv opstilles flere kandidater end der kan vælges, skal valget ske skriftligt.
Hvert medlem har en stemme.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg til bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring herom, indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 7.

Bestyrelsen varetager klubbens ledelse sammen med evt. funktionsmænd/kvinder.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer samt en bestyrelsessuppleant afgår i de lige år og de øvrige i de ulige år.
Formanden vælges af generalforsamlingen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og kan om fornødent nedsætte udvalg eller udnævne enkeltpersoner - også udenfor bestyrelsens kreds - til specielle opgaver eller tillidshverv.
Til kasserer kan ydes en godtgørelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 8.

Klubbens midler anbringes i dens navn efter bestyrelsens skøn, og de således anbragte midler kan kun hæves ved kassererens og formandens underskrift i forening.
Kassereren må disponere over en kontant/girobeholdning af en efter bestyrelsens skøn rimelig størrelse til den løbende drift af klubben.
Klubbens regnskab revideres af to revisorer valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen, een vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.

§ 9.

Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor. Er et sådant antal medlemmer ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling til tidligst 14 dage og senest 4 uger derefter. Forslaget om opløsning kan da vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Ved klubbens opløsning skal der samtidig tages bestemmelse om anvendelse af klubbens midler og ejendele.

§ 10.

Afdøde medlemmers materiale kan efter anmodning fra de pårørende realiseres med bistand af klubbens bestyrelse.
Ejeren skal betale de faktiske omkostninger ved realisationen.
Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte eller ændre regler for realisationer.

§ 11.

Nærværende vedtægter kan ingensinde være i strid med de for Danmarks Filatelist Forbund gældende vedtægter, og kan kun ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

_____________________________________________________________________________________________

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 25. april 2012 til afløsning af vedtægterne af 29. april 1992.
 
Henrik Plovst, Niels H. Bundgaard, Birthe Laursen
 
Holger Degn, Frank Miller.

 

 

Horsens Filatelistklub v/formand Henrik Plovst  | Tlf.: 41 704 861 | hplovst@gmail.com